ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม จัดงานประชุม SPU Supply Chain Symposium (S3) 2021 (ONLINE)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 “SPU Supply Chain Symposium (S3) 2021”ผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้านซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564 – SPU Supply Chain Symposium (S3) 2021 ต่อด้วย การปาฐกถา หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ รองรับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” จาก ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน และบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

และสำหรับในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอโครงงานของผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ประเภท Non-Degree) หลักสูตร Lean Transformation ของเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตขอนแก่น)

หลักสูตร Demand Planner รวมทั้งการนำเสนอ Final Project ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ประเภท Degree) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ด้วย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

269602936 2794470557366339 1512004597950924743 n 1

lsc 0