#PRNews กาแฟเขาช่อง มอบถนนสีเขียว สร้างจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก

“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนมอบถนนสีเขียว จากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย ในอุทยานแห่งชาติ