ก.ล.ต. เผยแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 – 2567 มุ่งพลิกฟื้นประเทศไทยสู่ความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2565 – 2567 เดินหน้าเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) การมีส่วนร่วม (Inclusiveness) สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น (Trust and Confidence)