Home Tags คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Tag: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กสทช.

กสทช. แจงกฎใหม่ก่อนเดินทางไป 3 จังหวัดภาคใต้ ต้องแจ้งผู้ให้บริการก่อน

กสทช. แจงกฎใหม่ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งไปยังโอเปอเรเตอร์ก่อนเดินทางไปจังหวัด 3 ชายแดนใต้ รวมถึงบางอำเภอในสงขลา เช่นนั้นจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้

Latest News

PR News