Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสายงานธุรกิจทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ