BEST Multiple Parcel บริการส่งพัสดุหลายกล่องใน 1 เวย์บิล สู่ปลายทางเดียว

บริการ “BEST Multiple Parcel (เบสท์ มัลติเปิล พาร์เซิล)” หรือบริการส่งพัสดุหลายกล่องรวมกันใน 1 เวย์บิล สู่ปลายทางเดียว