สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมวิ่งในงาน ปิ่นหทัยรัน#20

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพมาร่วมวิ่งในงาน ปิ่นหทัยรัน#20 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สุขภาพและอนามัย และเพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา