#PRNews แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด”

แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก