BYLY แบรนด์ผ้าไทย สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนไทย

BYLY BEyourself LOVEyourself เป็นสินค้าที่ทำการผลิตจากผ้าพื้นบ้านไทย โดยชุมชนสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการนำผ้าขาวม้าและผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ นำมาออกแบบและตัดเย็บในรูปแบบของงานประยุกต์ที่มีเอกลักษณ์ของความทันสมัย