รัฐบาลไทย และ BMU ร่วมประชุมแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล

รัฐบาลไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากประเทศเยอรมนี ร่วมเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

#PRNews กฟผ. สฟอ. และ GIZ ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไทย ปรับปรุงห้องทดสอบเพื่อรองรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เน้นประหยัดไฟ ลดโลกร้อน

กฟผ. สฟอ. และ GIZ ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไทย ปรับปรุงห้องทดสอบเพื่อรองรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เน้นประหยัดไฟ ลดโลกร้อน