มข. ร่วมพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างอย่างยั่งยืน