คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. จัดอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารฯ” รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1