วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 13 ปี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะกรรมการสภา และคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1ใน 4 มหาวิทยาลัย ร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย

4 มหาวิทยาลัยร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย เป็นการร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความท้าทายของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

พิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแสดงออกถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร

Phayao Learning City Fest & Forum3 เปิด “อุทยานการเรียนรู้พะเยา” (TK Park Phayao)

กิจกรรม Phayao Learning City Fest & Forum3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เข้าสู่ UNESCO ครั้งนี้ว่า ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และพัฒนาคนให้มีทักษะเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

1 2 3