BCA ม.พะเยา มุ่งปั้นบัณฑิต เป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร สู่ความเป็นมืออาชีพ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ พร้อมด้วยบุคลากรในคณะ

ม.พะเยา จัดปฐมนิเทศบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจำปี 2566

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล โดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

สหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน

คณะสหเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมชุมชน ได้จัดโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปูนา กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2566

ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp

มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp ซึ่งจัดอยู่ในโปรแกรมที่ 2 ในกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีย์” ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside

ม.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP Pride & Proud 2023

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองกิจการนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพพหุวัฒนธรรมของนิสิต : UP PRIDE & PROUD 2023 เพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียม และเรียกร้องสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนดำเนินการตามกลยุทธ์พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity) ด้านสุนทรียภาพ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG5 : Gender Equality ซึ่งหมายถึงความเท่าเทียมของหญิงชาย

นายกสภา พร้อมด้วย อธิการบดี ม.พะเยา เข้าร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และบุคลากร เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

1 2 5