#PRNews LET โชว์รถโมบายศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมรถโมบายศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเคลื่อนที่ต้นแบบ (Mobile Incident Command Post) พร้อมรับฟังสรุปเทคโนโลยีการควบคุมและสั่งการระยะไกล เสมือนห้องควบคุมหลักเพื่อรับมือสถานการณ์นอกพื้นที่