บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ ชูนมทางเลือกแก่ผู้บริโภคในช่วงเดือนแห่งวันนมโลก

เป็นเวลา 20 ปีมาแล้ว ที่วันนมโลกได้ให้ความสำคัญกับนมวัวซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของโลก วันดื่มนมโลก