วันสตรีสากล: เก๋-ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี) เชิญชวนเป็น HERO ช่วยเหลือเด็กยากไร้

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น