BEST Express มุ่งมั่นให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ฝ่าโควิด 19

ในวันที่สาขาเดินทางเข้ารับพัสดุเกิดเหตุไฟฟ้าในหมู่บ้านดับ จึงทำให้ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหน้างานได้ จำเป็นต้องนำพัสดุกลับมาที่สาขา