“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY

“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY ชู “แพลตฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงแบบออนไลน์” รับยุคดิจิทัล นำระบบ Transformer Online Monitoring จากประเทศเยอรมนี และออสเตรีย