เซ็นทาราประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พิสิฐ กุศลาไสยานนท์