MIREX เปิดตัวเว็บไซต์เครื่องครัวใหม่ พร้อมรับตลาดออนไลน์

ไมเร็กซ์ ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เว็บไซต์ potsandpans.in.th จึงถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์และตอบสนองความต้องการของนักช็อปออนไลน์