แนะนำคุณสมบัติ และวิธีการเตรียมตัว ก่อน-หลัง บริจาคเลือด

การบริจาคเลือด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ดังนั้น ถ้าใครมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถไปบริจาคเลือดกันได้นะคะ