Adjust ประกาศร่วมมือกับ Salesforce Marketing Cloud บน Salesforce AppExchange

กลุ่มลูกค้าของ Adjust สามารถใช้ประโยชน์จากการผสานความสามารถจาก Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้ลูกค้าของทั้งสองบริษัทสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว