Bidmath ยกระดับการบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลแบบ First-Party Data โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์

บริษัท Bidmath ประเทศไทย เป็นผู้นำ ด้าน Data Solutions แบบ First-Party Data แนวหน้าของประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์และเน้นการให้คำปรึกษา 5 ด้านสำคัญ