FII Institute ยืนยันวิทยากรกว่า 140 ท่านจะขึ้นพูดในการประชุม FII

วิทยากรจากนานาประเทศกว่า 60 ท่านจะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองในกรุงริยาด ขณะที่อีก 80 ท่าน จะเข้าร่วมแบบเสมือนจริงจากทั่วโลก รวมถึงจากสาขาของ FII ด้วย