AIS – GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG ดึงศักยภาพดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว มุ่งสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

จากวิสัยทัศน์ของ AIS และ GC ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลตามแนวคิด ESG ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือของ AIS และ GC ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การนำโครงข่ายอัจฉริยะ ด้วยระบบ IoT และ 5G โซลูชัน