GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน ศกนี้

GEC ชูระบบ ONE PDPA ให้บริการองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบข้อมูลของตนเองให้รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างมั่นใจ