Glenfiddich จุดประกายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ เปิดตัว Where Next Club ในประเทศไทย

Where Next Club มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่อง การแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนจุดประกายความฝันและเรียนรู้ทักษะใหม่ไปพร้อม ๆ กัน