GULF CARE บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้

GULF จัดทำกล่อง “GULF CARE” บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งไม่แสดงอาการรุนแรง สามารถแยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) แยกรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation) หรืออยู่ระหว่างรอเตียง เตรียมส่งมอบให้หน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เช่น เส้นด้าย และมูลนิธิกระจกเงา ตั้งเป้า 10,000 ชุด