Intel ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก IT ยกเลิกงานประจำปี ให้เหตุผลโลกก้าวข้ามยุค PC ไปแล้ว

การเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์ แม้แต่ Intel ยังยอมล่าถอยในการจัดงานใหญ่ประจำปีของตัวเอง โดยจะเน้นไปยังงานที่เป็นอนาคตของโลกเทคโนโลยี