Kyndryl แยกธุรกิจออกจากไอบีเอ็มอย่างเป็นทางการ

Kyndryl ประกาศแยกธุรกิจออกจากไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะบริษัทอิสระในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ภายใต้ชื่อย่อว่า “KD” ทั้งนี้ Kyndryl ฉลองการแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ ด้วยการสั่นระฆังเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก