Alibaba.com ชี้ อีคอมเมิร์ซช่วยหนุน MSMEs ไทย ฟื้นฟูธุรกิจจากโควิด-19

Alibaba.com แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B ระดับโลก และ AliResearch Institute หน่วยงานวิจัยของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ร่วมเผยแพร่รายงาน “อุปสรรค การรับมือ และการเปลี่ยนแปลงของ MSMEs ในยุคหลังโควิด-19” ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้ศึกษาวิธีที่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ใช้ปรับตัวในช่วงโควิด-19 ผ่านแง่มุมหลากหลายมุมมอง