my by CAT ขยายเพิ่มช่องทางเติมเงินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo จากธนาคารออมสิน

my บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G ร่วมกับธนาคารออมสิน เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเติมเงินออนไลน์ใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo