Play Later: “Assassin’s Creed: Origins” ห้องเรียนประวัติศาสตร์ในโลกของเกม

ความล้มเหลวของ Assassin’s Creed: Unity ที่ถูกแก้มือและได้ผลตอบรับที่ดีพอตัวใน Syndicate ก่อนที่โปรเจกต์เกม “นักฆ่า” จะถูกพักเพื่อการเพาะบ่มเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆ ก่อนที่จะเปิดตัวออกมาภายใต้ชื่อ Assassin’s Creed: Origins ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของต้นน้ำสายธารของภราดรนักฆ่า