Whoscall ผนึกศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย

Whoscall แอปพลิเคชั่นระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักและป้องกันสแปม ร่วมมือกับศูนย์ PCT หรือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เพื่อให้ความรู้ถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยและการหลอกลวงออนไลน์