SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก