Cambridge Assessment International Education (CAIE) จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพสู่สากล

Cambridge Assessment International Education หรือCAIE ได้แต่งตั้ง SE-ED Academy ให้เป็น Cambridge Associate ตัวแทนการเผยแพร่หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย และจัดงานเสวนา “พลิกโฉมการศึกษาไทย สู่อนาคตใหม่ด้วยหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)” โดยหวังยกระดับระบบการศึกษาไทย ก้าวไกลยิ่งขึ้น