TBCSD จับมือพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรร่วมแสดงบทบาทขององค์กรพันธมิตรในการร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทยร่วมกับ TBCSD จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรสมาชิก TBCSD ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยจำนวนกว่า 40 องค์กร

ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน นำโดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์, นินนาท ไชยธีรภิญโญ, ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย, รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส, ชวลิต ทิพพาวนิช, บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร, สมชัย เลิศสุทธิวงค์ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา จัดขึ้นในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

- 3 stpUzcDOL5AT - ภาพที่ 1