#แถลงการณ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คัดค้านการบังคับปิด Accessibility Mode ระหว่างการใช้งาน K-Mobile Banking PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Accessibility Mode - 335929508 1211953976095541 990790348179542078 n - ภาพที่ 1

#แถลงการณ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คัดค้านการบังคับปิด Accessibility Mode ระหว่างการใช้งาน K-Mobile Banking PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สืบเนื่องจากธนาคารกสิกรไทยได้มีการปรับปรุง K-Mobile Banking PLUS เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลทางการเงินหรือเข้าทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ซึ่งการปรับปรุง แอปพลิเคชัน K PLUS ในครั้งนี้มีการเพิ่มการตรวจสอบ Accessibility mode ว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ หากมีการเปิดใช้งานไว้ ผู้ใช้งานต้องทำการปิดโหมดการเข้าถึงพิเศษ Accessibility mode ทุกรายการ จึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารได้
เนื่องจาก Accessibility mode ทั้งฟีเจอร์ Talk Back ของ Google และ Voice Assistant ของ Sumsung ในระบบปฏิบัติการ Android เป็นเครื่องช่วยสำคัญสำหรับคนตาบอดในการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมธนาคารได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการปรับปรุงดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อคนตาบอดที่ใช้งานแอปพลิเคชัน K PLUS บนระบบปฏิบัติการ Android เป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับคนตาบอดที่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรได้โดยตรง เพราะคนตาบอดไม่สามารถทำธุรกรรมผ่าน แอปพลิเคชัน K PLUS ได้ด้วยตนเอง ทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สายตาปกติในการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงกับบัญชีธุรกรรมของคนตาบอดซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ในสังคมอารยะหรือสังคมที่เชื่อในเรื่องความเท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า (Inclusive Equality) นั้น เป็นที่เข้าใจได้ว่า digital accessibility ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital/Cybersecurity) จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจนำมาปะปนกันได้โดยสิ้นเชิง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ไม่อาจเป็นเหตุให้ต้องปิดกั้นการเข้าถึงดิจิทัลโดยอาศัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น screen reader หรือโปรแกรมอ่านจอภาพแต่ประการใด การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างร้ายแรงต่อคนตาบอดในการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไม่ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ด้วยเหตุนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรของคนพิการระดับชาติ ซึ่งมีพันธกิจในการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนตาบอดในประเทศไทย จึงขอให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ดังนี้
1. ดำเนินการให้คนตาบอดสามารถใช้ฟีเจอร์ Talk Back ของ Google หรือ Voice Assistant ของ Samsung เพื่อให้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน K PLUS ในระบบปฏิบัติการ Android ได้โดยเร่งด่วนที่สุด
2. จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของธนาคาร เพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ไม่เพิกเฉย และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ด้วยตนเองเช่นเดิม อย่างเท่าเทียมกับคนสายตาปกติ โดยสมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางธนาคารกสิกรไทย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
⚠️ และหากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะใช้ทุกวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนตาบอด ซึ่งรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติและการสร้างหลักประกันความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology : AT) สำหรับคนตาบอดต่อไป

ติดตามเพจ