กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน 1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM การประชุมวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ ยกระดับองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดงาน “1st THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER SYMPOSIUM: KEY TO WATER SECURITY AND SUSTAINABILITY” ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัญหาน้ำบาดาล

และยกระดับความสำคัญของน้ำบาดาลในเวทีระดับนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล มุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังองค์กร พันธมิตรระดับนานาชาติให้เกิดเป็นเครือข่ายและสร้างพันธมิตรระดับโลก

ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ำบาดาลจาก 20 กว่าประเทศทั่วโลกร่วมงาน อาทิ

Mr. Péter Kovács Head of River Basin Management and Water Protection Department, Ministry of Interior, Hungary
Dr. Peter Dillion Head, CSIRO Australian Research Teams
Prof. Dr. Makoto Taniguchi Deputy Director-General, Research Institute for Humanity and Nature, Japan
Prof. Dr. Kyoung-Woong Kim Director, International Environmental Research Institute (IERI), Gwangju Institute of Science and Technology
Dr. Jim LaMoreaux Chairman, PELA GeoEnvironmental/ IAH US National Chapter

THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
• การประชุมสัมมนาวิชาการ Key to Water Security and Sustainability
โดยการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

• วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานหัวข้อ Groundwater: Key to water security and sustainability

งานสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
http://thaigroundwater-2022.org/

THAILAND INTERNATIONAL GROUNDWATER