THANA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “THANA” เป็นประธานในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย จึงได้จัดการประชุมแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

จากภาพซ้าย (ซ้ายไปขวา)

นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

20220408115916 IMG 6934 11 0 20220408115407 IMG 6924 ad 1