TMILL รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ คุณอภิญญา จันทราภา เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงการที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนสู่สาธารณะ

สำหรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)

นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

TMILL