TOA มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้ว จำนวนกว่า 1,000 เล่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด

ปัจจุบันสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จึงมีการเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อคุณภาพ เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่อไป

การจัดกิจกรรมส่งมอบปฏิทินเก่า เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ TOA จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- TOA 1400 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ