Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนในสังคมมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนรู้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเรียนภาษาด้วยตนเองขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโรงเรียนกว่า 600 โรงทั่วประเทศ และขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นพิเศษ เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

- 8777 tn - ภาพที่ 1

ในวันเปิดตัวโครงการฯ นี้ มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในครูไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto) ร่วมให้มุมมองและทิศทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู

- DCF 3491 tn scaled - ภาพที่ 3

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า “เมื่อ Innovation เข้ามาเปลี่ยนโลก ทำให้เทคโนโลยีสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ภาคการศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ทันต่อโลกปัจจุบันการให้บริการของแอปพลิเคชัน Tockto ช่วยให้ครูเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของไทยและตอบโจทย์ความสามารถในการเรียนรู้ของเยาวชนยุคดิจิทัล รวมไปถึงภาคธุรกิจ โดยปกติ GDP ของไทย ภายใต้รูปแบบธุรกิจเดิมมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปี แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก Physical เป็น Non-Physical ตอบโจทย์ยุคสมัยมากขึ้น จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ GDP ของไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างแน่นอน”

- DCF 3509 tn scaled - ภาพที่ 5

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กล่าวว่า “ครูมีบทบาทในการจัดการศึกษาและใกล้ชิดกับนักเรียน ทักษะของครูจึงสำคัญกับการต่อยอดสู่อนาคต ปัจจุบันเรามีโรงเรียนมากกว่า 30,000 โรง การจะมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง นับเป็นความท้าทายยิ่ง ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีราคาสูง ครูเข้าไม่ถึง โครงการลักษณะนี้จึงช่วยมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยเทคโนโลยี AI การเรียนรู้เป็นไปแบบยืดหยุ่น (blended learning) เรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เน้นเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็น (micro-learning) ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการสอน ช่วยลดเรื่องการเรียนรู้ถดถอยให้นักเรียนในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ ทั้งยังทำให้ครูมีตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว”

- DCF 3233 tn scaled - ภาพที่ 7

คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ เปิดเผยว่า “จากการเดินทางไปงาน World Expo ที่ต่างประเทศได้เห็นประกาศรับสมัครงานที่มีการระบุสัญชาติที่สามารถสมัครเข้าทำงานได้ แต่ไม่มีสัญชาติไทย ด้วยเหตุผลว่า คนไทยยังสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในระดับนานาชาติไม่ได้ จึงเกิดโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ขึ้น ด้วยความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคลากรคือการศึกษา โครงการในรุ่นที่ 4 นี้จึงมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาครูโดยเฉพาะ เพราะครูเป็นรากฐานของระบบการศึกษา โดยมุ่งให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาพร้อมกับมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปใช้อัปสกิลการสอนและช่วยพัฒนานักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป”

โครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของครูด้วยการเพิ่มคอร์สพิเศษ Classroom English Speaking ฝึกพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียน เพื่อให้ครูมั่นใจและสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้โครงการฯ ยังมีคอร์ส Basic English Speaking และ Everyday English Speaking ให้บุคคลทั่วไปเลือกสมัครเรียนตามความต้องการ โดยแต่ละคอร์สจะมีเนื้อหา 30 บทเรียน เปิดให้เข้าเรียน ทบทวน และฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์สและและมีผลคะแนนทดสอบการพูดด้วยระบบ AI มากกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรจาก Tockto และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ New Me รุ่นที่ 1-3 ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 12,000 คน ผ่านคอร์สเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้จริง

- 1137 tn scaled - ภาพที่ 9

โครงการเปิดให้สมัครเรียนแล้ววันนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ tockto.me/new-me หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/tocktoTH ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีมัดจำ 300 บาท เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์หรือเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการท่านอื่นเสียสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับเงินมัดจำคืน 100% เพียงเรียนจบคอร์สครบตามเงื่อนไข ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tockto ได้จากทั้ง Apple Store หรือ Google Play Store

“Tockto ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพราะทักษะภาษาช่วยเปิดโอกาสในการเข้าทำงาน เปิดอนาคตให้กว้างขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนไทยให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ทุกคนจะมีโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน” คุณพัชรนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Related Posts

- กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า และ USTDA สานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย พร้อมปั้นโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีจังหวัดภูเก็ต

- DEPA และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจโครงการ PDPA สำหรับ SME อบรมฟรีอีก 1,000 คน ผ่านระบบ e-learning

- โครงการดีความรู้เพียบ! 28 ผู้ประกอบการไทย จบการศึกษา Alibaba Netpreneur Training พร้อมก้าวสู่โลกการขายแบบดิจิทัล

- โค้งสุดท้ายการแข่งขัน Hackathon U League for All 2022 เฟ้นหาผู้ชนะจาก 12 สุดยอดไอเดียนวัตกรรมดิจิทัล

- สยามคูโบต้า ร่วมกับ ดีป้า ชวนนิสิต นักศึกษา เสริมทักษะดิจิทัลและการเกษตรในโครงการ “คูโบต้า ต้นกล้าดิจิทัล ปีที่ 2”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก