เผยวิธีคิดคะแนน TOEIC และแปลค่าระดับคะแนน

krapalm IMG 14000001 112124

คะแนน TOEIC นอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการสมัครงาน การศึกษาต่อ และการประเมินผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนรู้วิธีการคิดคะแนน TOEIC และแปลค่าระดับคะแนน TOEIC เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจ

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นหนึ่งในการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษา นักธุรกิจ และพนักงานบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงานและการสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าสอบ TOEIC มักเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่ง ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการฟังและการอ่าน โดยแต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อสอบหลากหลายประเภท เช่น การตอบคำถาม การจับใจความสำคัญ และการเติมคำในช่องว่าง เป็นต้น วันนี้เราจะพามาคิดคะแนน TOEIC กัน

วิธีคิดคะแนน TOEIC

การให้คะแนน TOEIC มีระบบที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าสอบจะได้คะแนนรวมตั้งแต่ 10 ถึง 990 คะแนน และคะแนนย่อยแยกเป็นส่วนการฟัง (Listening) และส่วนการอ่าน (Reading) ตั้งแต่ 5 ถึง 495 คะแนนแต่ละส่วน

ในส่วนของการฟัง จะมีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็นหลายประเภทย่อย อาทิ เลือกภาพที่สอดคล้องกับเสียงที่ได้ยิน เลือกคำตอบที่สัมพันธ์กับบทสนทนาที่ได้ฟัง และเลือกคำสรุปใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง การให้คะแนนในส่วนนี้จะเป็นแบบถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง โดยข้อละ 1 คะแนน

ในส่วนของการอ่าน จะมีข้อสอบจำนวน 100 ข้อเช่นกัน แต่จะแบ่งเป็นหลายส่วนย่อยด้วยกัน เช่น เลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เลือกคำตอบจากการอ่านบทความหรือจดหมาย และเติมคำในช่องว่าง โดยการให้คะแนนในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบถูก/ผิด ข้อละ 1 คะแนนเช่นกัน

การแปลค่าระดับคะแนน TOEIC

หลังจากที่ทราบวิธีคิดคะแนน TOEIC แล้ว สิ่งสำคัญคือการแปลค่าระดับคะแนนเหล่านั้น โดยคะแนนรวม TOEIC มีระดับแบ่งออกเป็น

– คะแนนระดับเริ่มต้น (0-550)

– คะแนนระดับปานกลาง (551-785)

– คะแนนระดับสูง (786-990)

สำหรับคะแนนย่อยฟังและอ่าน คะแนนตั้งแต่ 400 ขึ้นไปจะแสดงถึงระดับความสามารถที่ดีมาก ขณะที่คะแนนต่ำกว่า 100 แสดงถึงระดับความสามารถที่ต้องปรับปรุง

คะแนน TOEIC มักจะถูกใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาสำหรับการสมัครงาน โดยแต่ละบริษัทอาจมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ และเป็นเครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ดังนั้นการรู้วิธีคิดคะแนน TOEIC จึงเป็นเรื่องที่ดี

เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ TOEIC

เพื่อให้ได้คะแนนสอบ TOEIC ที่ดี การเตรียมตัวอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญ หนังสือเตรียมสอบ TOEIC ที่มีให้เลือกหลากหลายเล่มจะช่วยให้คุณได้ฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบจำลองสอบได้อย่างเต็มที่