TON – DPAI การรับรองมาตรฐานอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

- TON DPAI 01 - ภาพที่ 1

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.: TON) ผู้นำพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีไอโอทีครบวงจรระดับสากล และ สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสอบเทียบและรับรองมาตรฐานของเครื่องมือวัด (เซ็นเซอร์) ด้านการเกษตรของ ติงส์ ออน เน็ตในประเทศไทย เพื่อการันตีคุณภาพเครื่องมือและบริการตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนพันธกิจการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศที่มุ่งสู่ “เกษตรดิจิทัล”

- TON DPAI 02 - ภาพที่ 3

นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กล่าวว่า “ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีครบวงจรด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับโลก การมีเครื่องมือวัดเซ็นเซอร์และระบบการวัดที่แม่นยำและละเอียดอ่อนที่สุด จึงมีความสำคัญสูงสุด ความร่วมมือกับ DPAI เพื่อทดสอบและปรับเทียบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมออกใบรับรองมาตรฐาน เป็นการรับประกันคุณภาพเครื่องมือการเกษตรดิจิทัล สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรทั่วไทยได้รับการบริการ เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้เต็มศักยภาพตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสู่ระบบการเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture) ได้อย่างยั่งยืน”

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI) เปิดเผยว่า “เพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างประสิทธิผลสูงสุดให้กับการเกษตรของไทย การสอบเทียบเป็นการตรวจสอบความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของเครื่องมือวัด เช่น เซ็นเซอร์และระบบการวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล แม่นยำ เชื่อถือได้ ผลลัพธ์ของการสอบเทียบจะแสดงในรูปแบบข้อมูลจำเพาะ ฟังก์ชันการสอบเทียบ กราฟการปรับเทียบ ตารางสอบเทียบ หรือแผนภาพการสอบเทียบ โดยจะถูกบันทึกในใบรับรองการสอบเทียบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลได้ ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN EN ISO/IEC 17025 รับประกันความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาทั้งหมดตามมาตรฐานแห่งชาติ”

ติดตามเพจ