ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัลจาก SET Awards 2022 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และ Business Excellence สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับ 3 รางวัลอันทรงเกียรติจาก SET AWARDS 2022 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และ Business Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Commended Sustainability Awards บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding REIT Performance Awards ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

WHA Group SET AWARDS 1800

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ของเรา ได้รับรางวัล SET Awards ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ทั้งในกลุ่ม Sustainability Excellence และกลุ่ม Business Excellence” พร้อมเสริมว่า “รางวัลทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของเรา ที่ตั้งเป้าที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เพื่อนำพาองค์กรของเราให้ก้าวไปสู่การพัฒนาและการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้นำนโยบายความยั่งยืนมาใช้กับธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการก้าวไปสู่การเป็น Tech Company ในปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานหลากหลายโครงการเพื่อให้เกิดการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Clean Water for Planet ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้ชุมชนต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นระบบบำบัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ให้แก่เทศบาลตำบลหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังผลิตจากโครงการ Reclamation Water Project หรือการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมากลับใช้ใหม่จาก 30,200 ลูกบาศก์เมตร เป็น 60,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และการระบายน้ำทิ้งลงลำรางสาธารณะได้ถึง 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อความมั่นคงด้านแหล่งน้ำในระยะยาว และยังสามารถปรับเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุหรือน้ำคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

พลังงานสะอาดยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป และการผลิตพลังงานจากขยะอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โดยปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 150 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าถึง 300 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี 2566 ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2564 ที่ผ่านมา และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 จากการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม Renewable Energy Exchange (RENEX) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4.3 ล้านตัน ภายในช่วง Life Cycle ของโครงการ

นอกจากนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนต่าง ๆ ทั้งในด้านการช่วยเหลือสังคม การศึกษา เยาวชนและการกีฬา สุขภาพ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนอีกมากมาย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและหลักการ ESG อันทำให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกด้วย

บรรยายภาพ: นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวจารุชา สติมานนท์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด รับมอบรางวัล SET Awards 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้