ม.พะเยา ประกาศผลและมอบรางวัล Young Telecom & IT innovator Social Innovation Day

Lazada

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Young Telecom & IT innovator Social Innovation Day โดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดวงดี แสนรักษ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ที่นำเสนอผลงานนวัตกรรมสังคมดีเด่นและยอดเยี่ยม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

- Template - ภาพที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) รวมถึงได้รับการสนับสนุนเชิงเทคนิคจาก IEEE Thailand Section SIGHT (Special Interest on Humanitarian Technology) ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในระดับมัธยมปลายจำนวน 160 คน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 160 คน

ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การพัฒนาหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และฝึกอบรมให้กับเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบน เสร็จสิ้นโครงการจนครบระยะเวลา 1 ปี

สำหรับการจัดนิทรรศการ Young Telecom & IT innovator Social Innovation Day เป็นกิจกรรมเพื่อนำเสนอนวัตกรรมของ 12 ทีมที่พัฒนาและทดลองใช้งาน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซักถาม ให้คำแนะนำ ในเชิงเทคนิคและการสร้างผลกระทบต่อชุมชน และมีกิจกรรมจำลองการระดมทุนโดยคณะกรรมการนักลงทุนจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนสนับสนุนนวัตกรรม และให้เงินจำลองแก่ทีมที่น่าสนใจ โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา