Youth In Charge เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact

โครงการ Youth APEC BCG Symposium 1 tn

19 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – แพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผนึกกำลังกับภาคีพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ได้ร่วมเสนอแนวทางการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับพื้นที่ของตน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและหนึ่งในหัวข้อหลักของการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.

เอริกา เมษินทรีย์

เอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยในปี 2565 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดย Youth In Charge ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและโอกาสของเยาวชนไทย จึงเล็งเห็นว่าเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ที่จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม

พร้อมมีบทบาทความเป็นผู้นำในการร่วมสร้างและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในภูมิภาคของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้การลงพื้นที่และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดไปสู่ข้อเสนอโดยเยาวชนที่สอดรับกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เราจึงได้จัดงาน Youth APEC BCG Symposium เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับผู้นำการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากหลากหลายภาคส่วน”

โครงการ Youth APEC BCG Symposium 2 tn โครงการ Youth APEC BCG Symposium 3 tn โครงการ Youth APEC BCG Symposium 4 tn

โดยภายในงานมีความน่าสนใจ คือมี Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการ BCG ที่แต่ละองค์กรกำลังขับเคลื่อน รวมไปถึงการแชร์กรณีศึกษา ประเด็นท้าทายในบริบทเชิงพื้นที่ และที่สำคัญยังได้มีการร่วมกันหารือเพื่อเชื่อมโยงประเด็นและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชน

โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์), คณะกรรมการ BCG, APEC Business Advisory Council (ABAC), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,

และองค์กรจากภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บมจ.เบทาโกร, บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, กลุ่มผู้นำเยาวชนอาสาสร้างสุข (Youth Can Do), ศูนย์ C ASEAN และเอสซีจี นอกจากนี้คู่ขนานกันยังมีการเสวนาและระดมสมองของเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก Youth In Charge Leadership Academy โดยมีเครือข่ายข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับเยาวชนอีกด้วย

โครงการ Youth APEC BCG Symposium 6 tn โครงการ Youth APEC BCG Symposium 5 tn

สำหรับเยาวชนไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีพื้นที่การทำกิจกรรมในวงกว้างขึ้น เพื่อร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย รวมถึงนำเสนอไอเดียในการขับเคลื่อน BCG ในมิติต่างๆ อาทิ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด Regional Youth Symposium ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล (Balanced) ทั่วถึง (Inclusive) และยั่งยืน (Sustainable) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

“การที่เยาวชนได้มีพื้นที่และโอกาสในการระดมความคิด จนสามารถต่อยอดไปเป็นโครงการเพื่อนำเสนอต่อภาคีพันธมิตรต่างๆ นั้น เราเชื่อว่า เสียงของเยาวชน จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและสะท้อนแนวคิดใหม่ให้ในมุมที่ผู้ใหญ่อาจมองข้ามได้ โดย Youth In Charge เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มบทบาทของเยาวชนและสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่ง หรือแค่เยาวชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

แต่กิจกรรม Regional Youth Symposium ในภูมิภาคต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นเพ พื้นที่ และความสนใจ สามารถเข้ามามีบทบาทนำหรือร่วมนำการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต” เอริกา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมงาน Youth APEC ได้ที่ www.youthincharge.net หรือที่ เพจเฟซบุ๊ก Youth In Charge: www.facebook.com/YouthInChargeThailand

โครงการ Youth APEC BCG Symposium 8 tn โครงการ Youth APEC BCG Symposium 7 tn