KPMG และ HSBC ออกรายงานเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคต

KPMG และ HSBC ได้ออกรายงานชื่อ Emerging Giants in Asia Pacific ซึ่งเป็นการศึกษาธุรกิจในเศรษฐกิจกระแสใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีอิทธิพลต่อแวดวงธุรกิจโลกในทศวรรษข้างหน้า ได้มีการสำรวจสตาร์ทอัพที่เน้นการใช้เทคโนโลยีกว่า 6,472 บริษัทและประเมินมูลค่าได้กว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 12 ตลาด รวมถึงประเทศไทยด้วย